Beste mededorpsbewoners van Sir,

In de ODR is gesproken over plannen, die er zijn vanuit de gemeente, om binnen de dorpskern van Sir 9 huurwoningen te Iaten bouwen door Zeeuwland. Uit eerdere enquêtes is gebleken dat er behoefte is aan woningen voor jongeren, die nu in Sir wonen en op zichzelf willen gaan wonen en voor ouderen, die in Sir willen blijven wonen, maar behoefte hebben aan een kleinere woning. Tot dusver was er vanuit de Gemeente geen plan om hierin te voorzien en mocht er ook niet gebouwd worden. Echter is het landelijke beleid door de huidige woningcrisis gewijzigd en mogen er onder voorwaarden weer huizen gebouwd worden.
De locatie die door de Gemeente Schouwen-Duiveland genoemd wordt is de plek van de vroegere volkstuinen. Deze zijn momenteel in gebruik als tuin bij een aantal bestaande huizen, de tuinen lopen evenwijdig aan het voetbalveld achter het voormalige schoolgebouw. Het plan is dus om hier 9 huurhuizen te Iaten bouwen. Aangezien dit gemeentegrond is kan dit naar waarschijnlijkheid al snel gerealiseerd worden. Het valt binnen de dorpskern en is eigendom van diezelfde gemeente. Tijdens de ODR ontstaat discussie over het type woning waar behoefte aan is en over de locaties voor deze woningen. Daarbij bestaat het vermoeden dat de te bouwen huurhuizen van Zeeuwland wellicht een behoefte vervullen maar niet ten goede zullen komen aan van de bewoners van Sir. Ook wordt uitgesproken dat dit terrein grenst aan de bestaande begraafplaats en evt. toekomstige uitbreiding hiervan in de weg kan staan.

Om meer zicht te krijgen op de bestaande behoefte hebben wij een aantal vragen geformuleerd:
+++–+++–+++—+++

  VRAGENLIJST

  Wilt U huizen erbij?

  Bent U tevreden over Uw eigen woonsituatie?

  lndien Nee, waar zou Uw voorkeur dan naar uit gaan? (Meerdere opties mogelijk)

  Los van uw eigen situatie, aan welk type woningen denkt u dat in Sirjansland de grootste behoefte is?

  Welke plek zou voor U het meest geschikt zijn om bebouwd te worden? (Meerdere opties mogelijk)

  Wat ziet U als nadeel van de voorgestelde locaties?

  Wat ziet U als voordeel van de voorgestelde locaties?

  Wat mist U nog in deze vragenlijst, wat u nog zou willen delen?

  Probeer uw antwoorden kort te houden, dit helpt de vrijwilligers van de commissie en de Dorpsraad om een goede inventarisatie te maken. Aan de hand van deze informatie kunnen we de Gemeente uitnodigen om hierover verder in gesprek te gaan. Voel U vrij om per gezinslid deze vragenlijst in te vullen.

  Uw naam en adres:

  Als wij u mogen benaderen, wat is uw telefoonnummer/e-mail:

  lngevuld vanuit:

  Graag zien wij Uw reactie zo spoedig mogelijk tegemoet, de uiterste datum hiervoor is 31-07-2023.