2003

Bewegwijzering in Sirjansland

In de laatste editie van de dorpskrant van Sirjansland “De Sirene” bent u op de hoogte gesteld, dat de dorpsraad sinds geruime tijd bezig is het plaatsen van bewegwijzering hier gerealiseerd te krijgen. Thans is de voorbereidende fase afgerond en gaat er daadwerkelijk iets gebeuren.
Begin 2004 gaat een firma uit Kaatsheuvel (geadviseerd door de Gemeente Schouwen-Duiveland) een aanvang nemen met het plaatsen van Portalen met naamborden.
De portalen worden geplaatst op volgende verkeerspunten:
Op de Bredeweg vóór Tuinbouwbedrijf Heijboer, op de Zandweg bij de kruising met de Sportweg, op de Dillingsweg bij de kruising met de Bredeweg en op de Dillingsweg t.h.v. Fa. Hanse dakbedekking.

De (aluminium) portalen worden blauw van kleur en de borden wit met een zwart opschrift.

Zoals vermeld in “De Sirene”, nemen de navolgende bedrijven deel aan deze bewegwijzering:
* Fa. Heijboer-tuinbouwbedrijf
* de drie campings aan de Zandweg (‘t Hart, ‘t Hogezand en camping Sirjansland)
* Fa. Neele-export
* Fa. Kik-tuinbouwbedrijf
* Fa. Hanse-dakbedekking

Het blijft jammer dat de 2 grotere bedrijven in de kern van Sirjansland, te weten CZAV en Kreko groothandel, ondanks herhaaldelijk verzoek, niet aan deze bewegwijzering wensen deel te nemen.

Bankje weer gerepareerd.
Het bankje op de buitendijk bij het schelpenstrandje wasafgelopen zomer door vandalisme los getrokken van zijn fundament. Het isinmiddels weer gerepareerd. Het voorziet duidelijk in een behoefte. We moeteneens nadenken of er nog meer plekken zijn die in aanmerking komen voor hetplaatsen van zo’n rustplaats. Wie suggesties heeft kan dat bij de dorpsraadmelden.

Verslag commissievergadering openbare ruimten van 29 september 2003
Klik hiervoor het verslag!

Glastuinbouw-concentratiegebied Sirjansland.

Het is alweer een lange tijd stil rond de glastuinbouw in Sirjansland. Althans dat zou men kunnen denken. Er worden nieuwe kassen bij of aangebouwd tot een maximum van 40 ha netto glas.
Met betrekking tot de rand voorwaarden onder andere landschappelijke inpassing zoals destijds is afgesproken met de gemeente en die ook een voorwaarde zijn tot het instemmen van het plan door een kleine meerderheid van de inwoners van Sir is volgens de dorpsraad nog van alles mis. Als dorpsraad van Sirjansland en sprekend namens de meerderheid van de inwoners voelen wij ons op dit punt ronduit bedrogen. Dat hebben we Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad middels een brief ook laten weten. De afspraak is immers dat er pas landschappelijke inpassing zou komen als het concentratiegebied zou uitbreiden tot 40 ha. Dat is het geval dus moet er landschappelijk worden ingepast en dat is iets anders dan hier en daar een paar boompjes langs een kas planten. De gemeente heeft hier een belofte na te komen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 juli ’03 is onze brief doorverwezen naar de commissie Ruimtelijke Ordening.

Wat betreft het fietspad langs de Bredeweg is het Waterschap Zeeuwse Eilanden druk in de weer om de gronden hiervoor te verwerven. De planning is om het pad voor de winter van 2003 gereed te hebben.

Verlichting vanuit een kas die naar buiten uitstraalt is door de gemeente verboden.

De Noord Hogeweg wordt , zover wij weten, niet verbreedt maar er komen doorgroeitegels aan weerszijde van de weg zodat de bermen minder kapot worden gereden.

BRANDBRIEF!!!

Zoals velen van jullie inmiddels weten, is het huis van Richard en Marisca Groot aan de Lageweg op Koninginnedag afgebrand. En dan niet een piepklein beetje maar echt rigoreus! De muren staan nog en er zijn binnen “nog wat kleine spulletjes”, maar daar heb je het mee gehad. Kortom dikke ellende en veel verdriet in het gezinnetje.

Stel je maar eens voor: je komt terug van een gezellig feest en je hele boeltje staat in lichter laaie! Je ziet je thuis voor je ogen afbranden, je kan je hond niet meer redden, die blijkt hopeloos gestikt te zijn en ook één van je drie katten wordt dood in huis gevonden. Verder is je verzekering niet goed genoeg, dus je staat op straat met niks!!!!!

Mensen, we hebben er met velen staan kijken op woensdagavond. We waren diep onder de indruk en op donderdagochtend lag er bij mijn voordeur al een doos met kleertjes en speelgoed. Geweldig; we zijn dan ook een heel speciaal dorp…. Daarom durf ik jullie te vragen om in je hart, je portemonnee en je vrije tijdsagenda te kijken.

Kunnen wij samen Richard, Marisca en de kinderen helpen??? Ja, natuurlijk!! Laten we onze schouders eronder zetten en geven wat we kunnen missen, nu eens niet voor de mensen in Verweggistan maar simpel en concreet in ons eigen Sirjansland.

Ik wil jullie bij deze vragen om een stevige bijdrage.

Daarbij kunnen we denken aan geld, aan tientjes, maar zeker ook aan grote(re) bedragen voor wie het missen kan, aan kleertjes en speelgoed voor de kinderen, aan materialen voor de bouw van een nieuwe woning, maar zeerzeker ook aan manuren om de woning straks overeind te krijgen!!!

Als je je bijdrage voor Richard en Marisca overmaakt op:

Bankrekeningnr: 65.70.15.733 t.n.v. A.G. de Munnik te Sirjansland, o.v.v. UIT DE BRAND

en/of je vult eenvoudig onderstaande strook in en doet die heel snel bij mij in de brievenbus, dan zorg ik, met een paar mensen die daarbij vast en zeker willen helpen, dat alles goed terecht komt.

Alvast geweldig bedankt,

Anita de Munnik
Bredeweg 13
4308 LK Sirjansland
Tel: 0111-641046
agdemunnik@hetnet.nl

Ja, ik wil graag Richard, Marisca en de kinderen helpen en kan het volgende bieden:

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………naam, adres en telefoonnummer graag op de achterkant

Nieuwe redactie Sirene.

Tijdens de openbare dorpsraad vergadering van 1 april j.l. hebben zicht drie nieuwe redactieleden voor de Sirene aangemeld. Gestreefd wordt naar vier redactieleden.
De redactie bestaat vanaf de volgende uitgave in elk geval uit:
Janny Fluijt, Lo Piek en Aad van Vugt
Op de reserve lijst van de vorige redactie staat nog een naam van iemand die nog benaderd gaat worden.
Voor de volgende dorpskrant kunt u voorlopig kopij in leveren bij Janny Fluijt of per E-mail djfluijt@zeelandnet.nl.

Herdenking Ramp van 1953.

1 februari 1953 – 1 februari 2003

De herdenking van de Ramp heeft bij diegenen die alles van nabij hebben meegemaakt veel gevoelens los gemaakt.
Ter gelegenheid van de 50 jarige herdenking van de watersnood van 1953 heeft de dorpsraad van Sirjansland een foto presentatie gemaakt en er is een extra dorpskrant “ De Ramp Sirene” uitgegeven.
De kinderen van de basisschool hebben werkstukken gemaakt over de Ramp. Dit alles was eind januari in het verenigingsgebouw te zien.
De herdenking op de algemene begraafplaats op 1 februari was er één om stil van te worden. Ongeveer 115 mensen, waaronder genodigden en veel kinderen, woonden de plechtigheid onder barre winterse omstandigheden bij. Na afloop van de herdenking is iedereen mee gegaan naar het verenigingsgebouw waar de warme chocolademelk en de koffie gereed stond.

De gepresenteerde foto’s komen allemaal uit de privé collectie van de (toenmalige)inwoners van ons dorp. Alle foto’s zijn via de computer op cd gezet en waar mogelijk voorzien van tekst. Foto’ met de juiste scherpte zijn opnieuw afgedrukt en tentoongesteld op een speciale fotowand. De Ramp Sirene en de cd-rom met foto’s werden op de tentoonstelling gratis aan de bezoekers beschikbaar gesteld.

Uiteindelijk hebben 385 mensen de tentoonstelling bezocht. Op sommige momenten leek het wel een reünie De verhalen die verteld werden door mensen die in die periode in het dorp waren werden vol spanning aangehoord.

De activiteiten rond de herdenking zijn gesubsidieerd door de Stichting Renesse. De speciale werkgroep en begeleidingscommissie van de dorpsraad bestond uit Joke & Gerard Oele en Janny & Dirk Fluijt. Zij hebben ernaar gestreefd een zo compleet mogelijk beeld te geven van de situatie maar zijn er ondanks alle zorgvuldigheid van overtuigd niet volledig te zijn geweest.
Mocht u op of aanmerkingen hebben op de cd presentatie dan willen we dat graag van u vernemen. Tijdens de tentoonstelling zijn naast de al genoemde personen ook Marie Dorst en Ingrid Krabbe opgetreden als suppoost.

Ondanks de grote hoeveelheid werk die is verzet kunnen we terug kijken op een voortreffelijke herdenking van een verschrikkelijke gebeurtenis.

De volgende personen en families zijn speciale dank verschuldigd voor het beschikbaar stellen van fotomateriaal, tekst en het geven van aanvullingen.

Marie Dorst-Padmos, fam. D.J. Fluijt, , fam. D. Hanse, fam. W. Hendrikse, Kees Heule, fam. P. Heijboer, fam. J. de Jonge, Jacob Klink, Rinus Klink, fam. M.A. Krabbe, Mevr. M.van der Maas-Zwaal, fam. G. Oele.

Namens de dorpsraad,

Dirk Fluijt.

Vleermuiskelder.

Rond half februari is de vleermuiskelder voor de eerste keer na aanleg gecontroleerd op bewoning. Er zijn geen vleermuizen aangetroffen. De kelder is lekker vochtig en er zaten veel pissebedden en spinnenwebben in. Een prima basis voor overwinterende water vleermuizen. Wel hingen er nog de twee kunststof lokvleermuizen die in het voorjaar speciaal voor het bezoek van de schooljeugd waren opgehangen. Die deden in ieder geval toen voor die categorie bezoekers prima hun werk.

Nog dit voorjaar zal de heuvel van de vleermuiskelder met doornachtig struikgewas worden ingeplant zodat het geheel over een paar jaar op een begroeide ontoegankelijke vluchtheuvel zal gaan lijken.

Herdenking Watersnoodramp.

De plaatselijke herdenking van de watersnood is op 1 februari om 10.30 u op de begraafplaats in Sirjansland. Namens de gemeente Schouwen Duiveland, de Nederlands Hervormde kerk, de openbare basisschool en de dorpsraad van Sirjansland zal worden stilgestaan bij de gebeurtenissen van 1 februari 1953. Aansluitend wordt de “Ramp” tentoonstelling in het verenigingsgebouw bezocht. De dorpsraad stelt ieders aanwezigheid bijzonder op prijs.

Ramp Sirene in Sirjansland.

In het verenigingsgebouw van Sirjansland zal door de dorpsraad van 29 januari t/m 1 februari aandacht worden besteed aan de situatie van Sirjansland tijdens de ramp van 1953. Er is een foto expositie en een computerpresentatie van foto’s te zien en verschijnt een extra uitgave van dorpskrant “ De Sirene”.

Voor veel mensen zal de herdenking van de ramp op 1 februari 2003 verdrietige herinneringen oproepen. Toch wil de dorpsraad, nu na 50 jaar proberen een beeld te scheppen van de enorme verwoesting die dit natuurverschijnsel in ons dorp teweeg heeft gebracht. Voor veel inwoners zal de terugblik ook nostalgische herinneringen oproepen en de nieuwe gezinnen van elders hebben meestal geen of nauwelijks weet hebben van de situatie van weleer. Na een oproep hebben velen hun foto’s beschikbaar gesteld. Het fotomateriaal is daarna ingevoerd in de computer, gerangschikt en waar mogelijk voorzien van tekst. Naast foto’s is er ook een extra dorpskrant gemaakt met persoonlijke memoires, krantenartikels en hulpverlening. De tentoonstelling in het verenigingsgebouw, Sportweg 1 in Sirjansland is geopend op 29 t/m 31 januari van 14.00 – 17.00 u en van 19.00 – 21.00 uur. Op 1 februari van 10.00 – 18.00 uur.

2002:

Dorpsbosje.

Het informatie paneel bij het dorpsbosje is 25 oktober 2002 geplaatst.

Herbestrating.

De Sportweg en de Lageweg worden op het ogenblik voorzien van een nieuw wegdek. De werkzaamheden aan de Sportweg zijn bijna gereed.
De Lageweg ligt nog gedeeltelijk open.

Ijsbaan.

De ijsbaan is weer door de gemeente gemaaid. De grasmat ligt er mooi kort bij.
Nu nog vol regenen en laat het dan maar vriezen.

Nieuwe kachel verenigingsgebouw.

In het gemeentelijk verenigingsgebouw wordt een nieuwe cv ketel geplaatst.
Maandagavond 28 oktober wordt de oude ketel verwijderd en dinsdag 29 oktober wordt de nieuwe geplaatst.

Het verenigingsgebouw.

Het verenigingsgebouw is eigendom van de gemeente. De dagelijkse gang van zaken wordt gedaan door een beheercommissie bestaande uit drie mensen uit het dorp te weten Wilma Struijk, Wim Mulders en Dirk Fluijt.
Het gebouw is uitgerust voor gezelschappen tot 80 personen. Voor bijvoorbeeld een feestje een vergadering, bijeenkomst of een begrafenisplechtigheid kan het gebouw via de fam. Fluijt worden gehuurd. Het buffet is in handen van Dianne Corthout. Het gebouw wordt schoongemaakt door GOM. Dat is een schoonmaakbedrijf wat door de gemeente is ingehuurd.

Groenstructuurplan

De dorpsraad is al lange tijd bezig om alle gemeentelijke groenstroken in het intensief beheer te krijgen. Dat zou betekenen dat alle groenstroken van de gemeente regelmatig worden gemaaid. Nu zijn er stroken die slechts twee keer per jaar worden gemaaid en er zijn stroken die veel vaker een maai beurt krijgen.
De groenstroken die weinig worden gemaaid zien er heel onverzorgd uit en dat is soms aanleiding voor bewoners om er hun tuinafval maar gewoon te dumpen. Met als gevolg dat het er dan niet beter op wordt.
Het veranderen van zo’n plan bij de gemeente is een langdurige geschiedenis omdat het voor een aantal jaren is goedgekeurd door de gemeenteraad en daar dus ook geld voor beschikbaar is gesteld.

Dorpsbosje.

Het dorpsbosje is bijna gereed.
De vleermuiskelder is ingericht en de vlondersteiger is gemaakt. De laatste werkzaamheden worden door twee vrijwilligers en een Staatsbosbeheer medewerker uitgevoerd. Het nieuwe informatiepaneel is gereed maar moet nog worden geplaatst.
Verder zal de berg boven de vleermuiskelder nog worden ingeplant met Meidoorns.

2 oktober 2001

Wisseling van de wacht

Heleen Poot heeft de dorpsraad in juni verlaten. Haar plaats werd spontaan ingenomen door Heleen de Hulster. De dorpsraad is zeer content met deze snelle benoeming.

Dorpskrant

In januari 2002 wordt gestart met een dorpskrant. Wil van de Ark zal de redactie gaan voeren. De dorpsraad zal voorlopig zorgen voor de financiële onderbouwing. Er wordt gezocht naar een passende naam voor de krant. Het is de bedoeling dat de dorpskrant twee keer per jaar zal verschijnen. Kopij en suggesties voor een naam zijn van harte welkom bij de secretaris van de dorpsraad.

Luchtfoto

Van het dorp is in 2000 een luchtfoto gemaakt. De foto is te koop in diverse afmetingen en al dan niet ingelijst. Inlichtingen zijn via Dirk Fluijt te krijgen.

Dorpsvlag

De dorpsraad heeft een vlag met het dorpswapen van Sirjansland laten maken. De vlag is te koop en verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Meer informatie is via Gerard Oele te krijgen.

Nieuw bankje

Op de dijk bij het schelpenstrandje is door de dorpsraad een bankje geplaatst met schitterend uitzicht over de Grevelingen en natuurgebied Dijkwater.

Nieuwe geluidsinstallatie voor de school

De openbare basisschool van Sirjansland heeft van de dorpsraad een nieuwe geluidsinstallatie gekregen.

Toneelclub van start

De dorpsraad heeft een subsidie verstrekt aan een nieuwe toneel club. De club bestaat uitsluitend uit kinderen. Ze krijgen les van een professioneel docent. Uiteindelijk zal er een toneelstuk voor het dorp worden opgevoerd. Wie weet waar dit allemaal nog toe zal leiden?

Sirjansland Vooruit

De belangen vereniging Sirjansland Vooruit heeft een bijdrage in de kosten ontvangen voor het organiseren van Koninginnedag.

Tegels tegen zinloos geweld

Door de dorpsraad zullen vier tegels tegen zinloos geweld worden gekocht. Dit zijn stoeptegels met daarin een lieveheersbeestje gegoten. Het lieveheersbeestje is het symbool tegen zinloos geweld. De tegels zullen bij de school en het verenigingsgebouw worden gelegd.

Openhaard hout

Wie belangstelling heeft voor openhaard hout en in Sirjansland woont wordt hierbij uitgenodigd om te komen helpen bij de metamorfose van het dorpsbosje. Dit bosje wordt uitgedund en er komt een vleermuiskelder. Verder wordt de oude brandput omgevormd tot een kikkerpoel. Inlichtingen bij Bram Marijs of Dirk Fluijt.

Dirk Fluijt

Voortgang dorpsbosje Sirjansland

1 oktober 2001

Zoals gepland is Staatsbosbeheer gestart met de werkzaamheden in het dorpsbos. Een zaagploeg is half september begonnen met het vellen van vooraf gemerkte bomen. Dat is nodig om ruimte te maken voor de kruidachtige strook bij de ingang van het bos en voor de aanleg van de vleermuiskelder en het opschonen van de kikkerpoel.

In de openbare dorpsraadvergadering van 25 september heeft de dorpsraad nogmaals het plan gepresenteerd zoals dat door de studenten van het Groen College uit Goes is ontworpen. Daaraan gekoppeld werden de dorpsgenoten opgeroepen om de komende drie zaterdagen te helpen bij het opruimen van het takhout en het verzamelen van de stammen.

De leerlingen van de openbare basisschool Duiveland werden, onder leiding van twee natuur ouders, de andere dag uitgenodigd in het verenigingsgebouw. Daar gaf de boswachter van Staatsbosbeheer uitleg over de plannen met hun bos. Daarna zijn ze ter plekke gaan kijken. Aangegeven werd dat het dorpsbos een uitstekende plek is om de biologielessen aan de praktijk te toetsen. Ook de leerlingen werden uitgenodigd om de komende drie zaterdagen te komen helpen in het bos.

Zaterdag 29 september om 09.00 uur stonden ruim 30 “ houtwormen “ klaar om takken te slepen. Er werden ter plaatse drie grote houtrillen in het bos aangelegd en de stammen van de bomen werden verzameld. Veel leerlingen van de basisschool hadden gehoor gegeven aan de oproep om te komen helpen. Maar ook veel ouderen waren al vroeg aanwezig. Al na een uur hard werken kwam één van de dorpsbewoners met de kadi wagen. Door de hoge buiten temperatuur hadden limonade en een pilsje gretig aftrek. Die dag is de kadi nog twee keer langs geweest! Één van de ouders had ook nog een grote doos lekkere bonbons meegegeven. Na de middag werd door de liefhebbers begonnen met het afvoeren van het hout. Met de tuinbouw trekker van een dorpsgenoot werden de volle aanhangwagentjes uit het bos getrokken. De andere groep is verdergegaan met het verslepen van de takken.

Zaterdag 6 en 13 oktober wordt er ook nog in het bos gewerkt. Aanvang 09.00 uur. Ook dan wordt het hout aan de deelnemende dorpsbewoners geschonken.

Op 6 en 13 oktober zorgt de dorpsraad voor soep en broodjes in het verenigingsgebouw. Daarna is het de beurt aan de gemeente om de kikkerpoel aan te leggen en aan Stichting Landschapsbeheer Zeeland om de vleermuiskelder te bouwen. In de loop van de winter zal Staatsbosbeheer zorgen dat het bos nog verder wordt uitgedund.

Bram Marijs en Dirk Fluijt

Introductie Martha van Dam als nieuw lid van de dorpsraad

2 mei 2001

Even voorstellen, ik ben Martha van Dam en woon aan de Lageweg 36 te Sirjansland. Ik ben van het bouwjaar 1954 en werkzaam als project- manager bij een makelaarskantoor. Mijn hobby’ s zijn tuinieren en mijn “harige kippetjes”.

Mijn motivatie om in de dorpsraad zitting te nemen is proberen onze woonomgeving leefbaar te houden. Ook het behoud/schoonhouden van het zo kwetsbare natuurgebied houdt mij bezig. Mijn bezigheden op dit moment zijn het beperken van overlast van baldadige jeugd, met name op het kerkhof. Ook ouders dienen hiervoor hun verantwoordelijkheid te nemen. Het hondenpoep- probleem: Zodra er mensen op aangesproken worden zijn ze best voor rede vatbaar en nemen een andere route, zodat bewoners welke aan een grasveld wonen hiervan geen overlast meer zullen hebben. Spreek dus gerust mensen hierop netjes aan; ze hebben er best begrip voor.

Rustbankje op de dijk bij schelpenstrandje.

5 april 2001

Eén van de mooiste plekjes van ons dorp bevindt zich op de buitendijk. Hier heb je uitzicht over de Grevelingen en het schelpenstrandje aan de ene kant en het natuurgebied Dijkwater aan de andere kant. Tijdens de openbare dorpsraadvergadering van 22 februari 2001 kwam het verzoek om een bankje te plaatsen op die plek. Met het Waterschap Zeeuwse Eilanden en de pachter van de buitendijk is overeenstemming bereikt over het plaatsen van een bankje. Gezocht wordt naar een bankje zonder rugleuning van hergebruikt kunststof. Het bankje wordt aangekocht en geplaatst door de dorpsraad.

Voortgang dorpsbosje Sirjansland

20 maart 2001

Er zit schot in de uitvoeringsplannen voor het dorpsbosje. Inmiddels is door de dorpsraad het initiatief genomen. Er is een begeleidingscommissie ingesteld bestaande uit de dorpsraadsleden Bram Marijs en Dirk Fluijt. Staatsbosbeheer heeft te kennen gegeven dat de plannen voor de omvorming zoals door studenten het Groen College uit Goes was voorgesteld hun goedkeuring hebben. Inmiddels is contact gelegd met Stichting Landschapsbeheer Zeeland en het Waterschap Zeeuwse Eilanden voor de aanleg van de vleermuiskelder en het opschonen en uitbreiden van de voormalige brandput. De gemeente heeft haar medewerking toegezegd bij het graven en uitdiepen van de brandput en zal zorgen voor een deugdelijke afvoer van het regenwater van de openbare weg, zodat dat niet in de nieuwe kikkerpoel terecht kan komen. Van Staatsbosbeheer mogen we medewerking verwachten bij het uitdunnen van het bos en bij de aanleg van een wandelpad. Het uitkomende hout kunnen we gedeeltelijk zelf afvoeren en gedeeltelijk ter plaatse verwerken in een houtril.

De dorpsraad zal bekijken of er door hen een informatiebord kan worden ontworpen en gefinancierd. Wij zullen ons tevens inzetten voor het behoud van het nieuwe dorpsbosje.

De daadwerkelijke uitvoering zal in september 2001 starten

Dirk Fluijt

Plannen met het voormalig haventje De Staart en het dorpsbosje.

januari 2001

Tot net na de ramp van 1953 kende het Dijkwater, een getijdengebied tussen Sirjansland en Dreischor, vier getijdehaventjes. Dat waren Beldert bij Dreischor, het Nieuwe Veer bij Nieuwerkerk even ten oosten van de huidige Stolpweg, Stevensluis bij Nieuwerkerk en De Staart bij Sirjansland.

Een nieuwe dijk tussen Sirjansland en Dreischor zorgde in 1954 voor het definitief droogvallen van het voormalige Dijkwater. Van de voormalige getijdehavenjes zijn Beldert en het Nieuwe Veer verdwenen. Stevensluis met de schuur op de loswal is nog wel zichtbaar maar van een haventje is niets meer te zien. Alleen van het haventje De Staart zijn de contouren van de haven, de Muralt muurtjes op de kade en delen van het spui nog duidelijk zichtbaar aanwezig. Staatsbosbeheer is eigenaar van De Staart en van het merendeel van de aangrenzende gronden. De Noorddijk, richting Nieuwerkerk/Dreischor, is particulier eigendom. De dijk richting Sirjansland is een bloemdijk van Staatsbosbeheer. Het haventje is destijds gedeeltelijk gedempt met huishoudelijk afval en grond en er werden bomen op geplant. Al geruime tijd zijn er bij Staatsbosbeheer plannen om op een of andere wijze dit waardevolle cultuur historisch monument weer zoveel mogelijk in oude staat terug te brengen.

Iepziekte

Het plantmateriaal waarmee het oude haventje na de ramp is beplant bestond net als langs veel polderwegen hoofdzakelijk uit Iepen. Door de Iepziekte zijn de meeste Iepen op het haventje inmiddels ten onder gegaan. De plannen kregen in het jaar 2000 gestalte door de hulp van het Groen College uit Goes en de dorpsraad van Sirjansland. De opdracht aan het Groen College, herstellen van het cultuurhistorisch monument haventje De Staart, is zo breed mogelijk geformuleerd. Het Groen College heeft ook de directe omgeving en het dorp Sirjansland bij het project betrokken. In het dorpsbosje is volgens de plannen uitbreiding van de wandelpaden mogelijk en ook is er plaats voor een vleermuiskelder. De aanwezige vijver zou opgeschoond en iets uitgebreid kunnen worden en door er een ander talud aan te geven wordt hij geschikter voor kleine watersalamanders, padden en kikkers.

De dorpsraad is bij het project betrokken door het beschikbaar stellen van financiële steun aan de studenten tijdens hun werkzaamheden ter plaatse en door de expertise van de bewoners.

In mei 2000 is het plan gepresenteerd en terug gegeven aan de opdrachtgever Staatsbosbeheer.

Volgende fase

Op initiatief van de dorpsraad is het plan begin 2001 weer opgepakt. Op advies van Staatsbosbeheer is het plan opgesplitst. Samen met Staatsbosbeheer, Gemeente Schouwen Duiveland, Waterschap Zeeuwse Eilanden en Stichting Landschapsbeheer Zeeland wordt de realisatie van een deel van het plan onderzocht. De uitvoering van het haventje ligt even in de ijskast. Het dorpsbos Sirjansland krijgt prioriteit.

Dorpsraad Sirjansland
Dirk Fluijt