Laatste nieuws!!

Via een schrijven aan de dorpsraad van Sirjansland heeft het gemeentebestuur het volgende gemeld:

“Gelet op de discussie in de commissie hebben wij de rapportage opnieuw besproken en wij hebben besloten het rapport aan te passen. De belangrijkste wijziging betreft het overhevelen van de categorie “ te sluiten” gebouwen naar de categorie “ nader te onderzoeken”. Deze wijziging doet recht aan de status van het rapport in de huidige fase.”

Einde citaat.

Desalniettemin is het van groot belang dat iedereen op de 12e in het verenigingsgebouw aanwezig is om zijn of haar zegje te doen! De dorpsraad verwacht een grote opkomst! Laat zien hoeveel waarde wij aan ons verenigingsgebouw hechten. Over leefbaarheid in een kleine kern gesproken!

Ons verenigingsgebouw moet blijven.

Persbericht

Grote betrokkenheid bevolking door dreigende sluiting dorpshuis Sirjansland.

Het advies van het onderzoeksbureau aan de gemeente om het verenigingsgebouw in Sirjansland te sluiten omdat er maar zo weinig in gebeurd is bij de inwoners van Sir niet in goede aarde gevallen. Het slechte nieuws werd uit de krant vernomen. De hele bevolking is tot actie voeren bereid.

Tijdens de openbare dorpsraadvergadering van begin juni werd duidelijk dat vooral onbegrip en ongeloof heerste over dit advies. Immers wat is het alternatief? Naast een café en een kleine school is het verenigingsgebouw de enige openbare voorziening die het nog dorp nog heeft terwijl de bevolking juist groeit. Alle openbare zaken vinden juist daar plaats en de gemeente heeft de mond vol over leefbaarheid in de kleine kernen. Waar moeten we dan heen? Naar een buurdorp? Denk aan de dorpsraadsvergaderingen die altijd druk worden bezocht, de fitnessclub, naaikrans, zondagse kinderopvang en zondagschool, jeugdtheaterclub, bijeenkomsten van ruiters en sportvissers, activiteiten van onze feestcommissie Sirjansland Vooruit zoals dorpsfeesten, koninginnedag en sinterklaasfeest, begrafenissen, familiereünies, incidenteel vinden er exposities plaats, besprekingen en vergaderingen met de gemeente, stembureau en wellicht in een later stadium weer activiteiten voor ouderen.

De dorpsraad is blij dat er door de inwoners, op persoonlijke titel zoveel publieksacties worden voorbereid en ook al zijn gehouden. Tijdens de avondvierdaagse liep de delegatie uit Sir in shirtjes met de opdruk dat ons dorpshuis moet blijven en er was een groot spandoek met een tekst van dezelfde strekking. In het dorp heeft de dorpsraad iedereen voorzien van raampamfletten en stickers die door bijna iedereen goed zichtbaar zijn opgehangen. Op de doorgaande route door het dorp hangen posters aan de lantaarnpalen en op enkele plekken buiten het dorp zijn eveneens pamfletten opgehangen. Bezoekers die nog niet wisten dat onze enige openbare voorziening gedoemd is tot sluiten weten nu beter. De dorpsraad hoopt dat door deze acties de discussie bij iedereen maar vooral ook bij de politieke vertegenwoordigers op gang gaat komen en dat aan de leefbaarheid van een kleine kern als Sirjansland niet verder wordt getornd.

Ons dorpshuis moet blijven!!!!!

Op maandag 12 juli a.s. is er om 20.00 uur een ingelaste openbare dorpsraadvergadering waarin onze nieuwe kernbestuurder, wethouder Houtekamer een kennismakingsbezoek brengt. Tevens hebben we van de gelegenheid gebruikgemaakt om ook alle politieke partijen en een vertegenwoordiger van de afdeling Samenleving van gemeente uit te nodigen om met de bewoners van gedachten te wisselen over het accommodatiebeleid. In de gemeenteraadvergadering van augustus moet de politiek immers een besluit nemen over de voortgang van het accommodatiebeleid. De verwachtingen van de politiek en van de kernbestuurder in deze kwestie zijn bij de dorpsraad zeer hoog gespannen!

De dorpsraad van Sirjansland.


10 juni 2004.
Aan: Alle politieke partijen van gemeente Schouwen Duiveland.
Onderwerp: uitnodiging 12 juli a.s.

Geachte bestuur,

Op maandag 12 juli 2004 brengt wethouder Houtekamer, op verzoek van de dorpsraad, een kennismakingsbezoek aan Sirjansland, hetgeen zal plaatsvinden in een speciaal ingelaste openbare dorpsraadvergadering.

Tijdens de openbare dorpsraadvergadering van 8 juni j.l. is gebleken dat niet alleen de dorpsraad, maar ook de inwoners, erg ongerust zijn over het voortbestaan van het verenigingsgebouw. De raad zal in augustus beslissen over de verdere voortgang van het proces m.b.t. het accommodatiebeleid.

Gezien de fase waarin het strategisch accommodatiebeleid zich nu bevindt lijkt het ons goed om deze twee zaken te combineren en u, als nauw betrokken politieke partij, in de gelegenheid te stellen hierover op die avond met ons van gedachten te wisselen.

Gezien het grote belang voor de leefbaarheid in onze gemeenschap, rekenen wij op de aanwezigheid van een afvaardiging van uw partij en nodigen u daartoe van harte uit op 12 juli a.s., om 20.00 uur in het verenigingsgebouw te Sirjansland.

Namens de dorpsraad van Sirjansland,

Dirk Fluijt, secretaris