[Home] Dorpsraad

[Personalia]

[Openbare vergaderingen]

[Financien]

       Andre de Jong, voorzitter ad interim Dorpsraad Sirjansland.

Als voorzitter van de dorpsraad Sirjansland heet ik u van harte welkom op onze website.
 In vervolg op de totstandkoming van de gemeente Schouwen Duiveland is onze dorpsraad sedert november 1998 actief aan de slag gegaan.
 
 De functie van een dorpsraad is ons inziens het vorm en inhoud geven aan overleg en communicatie met het gemeentebestuur en de bevolking in de breedste zin des woords.
 De dorpsraad kan gevraagd en ongevraagd het college van B & W en de gemeenteraad adviseren over die zaken welke de directe woon- en leefomgeving van de in haar gebied woonachtige burgers raken, zoals: huisvesting, welzijnsvoorzieningen, veiligheidsbeleid, onderwijsvoorzieningen, verkeersaangelegenheden, natuur en milieu en nog vele andere zaken.
 Drie maal per jaar houden wij een openbare vergadering in ons verenigingsgebouw, waarbij wij er over het algemeen naar streven een spreker uit te nodigen, die u en ons voorlichting kan geven over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot bovengenoemde items.

Eveneens houden wij jaarlijks een gezellige nieuwjaarsreceptie.
 
In de dorpsraad zijn verschillende (minimaal 5) specifieke doelgroepen vertegenwoordigd zoals: jeugd, ouderen, onderwijs, ondernemers, recreatie, algemeen belang, buitengebied, onafhankelijk, etc.
  
 Overigens is het wel zo dat geen van de raadsleden expliciet verantwoordelijk is voor een der genoemde doelgroepen.
 
 Heeft u vragen of opmerkingen, stel deze dan bij voorkeur in een van onze openbare vergaderingen of bilateraal aan een van onze raadsleden.
 
 Mijns inziens heeft de dorpsraad tot nu toe aangetoond een actieve en nuttige rol te kunnen spelen in het belang van burgers en instanties.
 
 Ik hoop dat ik uw interesse voor ons werk heb kunnen opwekken middels deze informatie en datgene wat u verder nog op onze site kunt aantreffen. Verder hoop ik, mede namens alle raadsleden, u, voor zover woonachtig in onze directe woon- en leefomgeving, op onze eerstvolgende openbare vergadering te mogen ontmoeten.
 
Andre de Jong,
 Voorzitter ad interim Dorpsraad-Sirjansland

 

[Terug naar Hoofdpagina]

�2007 Sirjansland.info